REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAZARET.pl

DEFINICJE

1. Sprzedawca – firma Creative Mateusz Kania z siedzibą we Wrocławiu (ul. Piesza 2/20, 51-109 Wrocław), NIP: 6842617508, REGON: 365622440, numer telefonu do Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego LAZARET: +48 792 757 902 (opłaty wg stawek operatora), adres poczty elektronicznej info@wintertal.com

2. Sklep – sklep internetowy LAZARET.pl dostępny pod adresem https://lazaret.pl prowadzony przez Sprzedawcę będący platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca:

  1. udostępnia funkcjonalności Sklepu oraz świadczy na rzecz Użytkowników usługi;
  2. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów na odległość;

jak również za pośrednictwem której Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z Towarami będącymi w asortymencie Sklepu. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne w celu świadczenia ww. usług.

3. Strona Internetowa Sklep – strona internetowa dostępna pod adresem https://lazaret.pl

4. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

5. Użytkownik – korzystająca z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

6. Klient – Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

7. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

8. Konto użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu tym samym umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika), na którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika przy rejestracji Konta Użytkownika, przy czym założenie Konta Użytkownika nie jest wymagane do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień.

9. Towary – znajdujące się w asortymencie Sklepu rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.

11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

12. Newsletter – udostępniana przez Sprzedawcę usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie wiadomości (maili) za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

2. Sprzedawca na Stronie internetowej Sklepu prezentuje Towary należące w szczególności do następujących kategorii: odzież damska, odzież męska, akcesoria (bidony, czapki, akcesoria do impregnacji)

3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem sieci Internet.

4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową sprzedaży (poprzez złożenie zamówienia), Sprzedawca dostarczy mu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu informacje o głównych cechach Towarów – informacje o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach, szczegółowy ich opis ze wskazaniem ich głównych cech zamieszczone są pod każdym z Towarów uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu.

5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych podmiotów. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

III. OSTATECZNA KWOTA DO ZAPŁATY

1. Ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podane są w PLN EUR oraz USD i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), ale nie zawierają Kosztów Dostarczenia Towarów.

2. Koszty Dostarczenia Towarów obejmują m.in. opłaty za usługi pocztowe i kurierskie oraz są uzależnione od wybranej przez Klienta formy płatności oraz od wysokości Cen Towarów w złożonym zamówieniu.

3. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu danego złożonego zamówienia składają się: Cena Towarów oraz Koszty Dostarczenia Towarów.

4. O ostatecznej kwocie do zapłaty Użytkownik jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia zamówienia i złożenia zamówienia. Są to całkowite koszty, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana jest także w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia.

5. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana w sposób określony w ust. 4 nie ulegnie zmianie.

II. SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ

1. Sprzedawca pod numerem telefonu do Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego LAZARET: +48 792 757 902, udziela informacji w sprawach zapytań dotyczących Sklepu, w tym umów sprzedaży. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora.

2. Bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu możliwe jest składanie przez Użytkowników zapytań adresowanych do Sprzedawcy. W tym celu należy na stronie internetowej Sklepu wybrać formularz kontaktowy lub opcję chatu na stronie Sklepu i wpisać wymagane dane umożliwiające Sprzedawcy udzielenie odpowiedzi w określonych polach formularza zapytania, oraz zaznaczyć wymagane pola.

3. Sprzedawca w sprawie realizacji złożonego zamówienia, w tym w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego zamówienia może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie – przy czym telefonicznie jedynie w razie podania numeru telefonu kontaktowego przez Użytkownika.

4. Sprzedawca udostępnia funkcjonalność polegającą na powiadamianiu Użytkownika o dostępności danego Towaru w asortymencie Sklepu internetowego, w tym celu Użytkownik powinien w oknie „Powiadomienie o dostępności produktu”:

 1. wpisać wymagane dane w określonych polach formularza, tj. adres email;
 2. zaznaczyć check-box oznaczający potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści;
 3. kliknąć w przycisk: „Zamów powiadomienie”

IV. KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Sprzedawca świadczy usługi pozwalające Użytkownikowi na założenie na stronie internetowej Sklepu Konta Użytkownika. Dzięki Kontu Użytkownika Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu po jednorazowym zarejestrowaniu i każdorazowym zalogowaniu się, przy czym rejestracja Konta Użytkownika oraz jego prowadzenie są nieodpłatne.

2. Rejestracja Konta Użytkownika jest dobrowolna w szczególności w tym sensie, że Użytkownik może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Użytkownika.

3. W celu założenia Konta Użytkownika należy na stronie internetowej Sklepu kolejno:

 1. kliknąć przycisk „Zaloguj” znajdujący się na górnym pasku,
 2. kliknąć przycisk „Załóż konto”, który przenosi do widoku zakładania konta,
 3. wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego, tj. imię, nazwisko i adres email, zaznaczyć check-box oznaczający potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści oraz nacisnąć przycisk „Załóż konto” znajdujący się w widoku zakładania konta.

4. Alternatywnie do sposobu opisanego w ust. 4, Użytkownik może również założyć Konto Użytkownika na stronie internetowej Sklepu poprzez dokonanie zakupu Towarów bez rejestracji, a następnie kliknięcie w opcję „Załóż konto” znajdującą się w widoku podsumowania złożonego zamówienia po zaznaczeniu check-box’a oznaczającego potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści.

5. Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, Sprzedawca niezwłocznie wyśle na adres korespondencji elektronicznej Użytkownika podany przez niego w toku rejestracji, wiadomość mailową potwierdzającą zarejestrowanie Konta Użytkownika.

6. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości potwierdzającej zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Konta Użytkownika, przy czym usługa ta świadczona będzie nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

7. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn w postaci uporczywego naruszania przez Użytkownika jego obowiązków określonych w pkt. I. ust. 5. Regulaminu, w razie uprzedniego wezwania Użytkownika przez Sprzedawcę do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu przez Sprzedawcę dodatkowego 14-dniowego terminu oraz niezastosowania się Użytkownika do wezwania pomimo upływu tego terminu.

8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika Sprzedawca może złożyć Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

9. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika w dowolnym czasie, bez okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@wintertal.com żądania usunięcia Konta ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) zarejestrowanego w Sklepie.

10. Skutkiem wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi Konta jest zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika, nie ma to jednak wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika przed wygaśnięciem umowy.

IV. NEWSLETTER

1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez CREATIVE Mateusz Kania informacja w formie wiadomości e-mail, zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

2. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów marki LAZARET, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach, informacje o otwarciu nowych Salonów oraz inne wiadomości dotyczące marki LAZARET oraz oferowanych przez nią produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z marką LAZARET.

3. Każdy Newsletter zawiera:

 1. informację o CREATIVE Mateusz Kania z siedzibą we Wrocławiu jako nadawcy Newslettera,
 2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
 3. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

4. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

5. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.lazaret.pl w polu „NEWSLETTER”:

 1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
 2. wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i zaznaczenie check-box’a oznaczającego potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści,
 3. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
 4. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdzenie subskrypcji newslettera ze strony”.

6. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

7. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter, rezygnując z dotychczas świadczonej usługi Newsletter poprzez naciśnięcie (kliknięcie) na link „Anulowanie subskrypcji Newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera, a następnie ponowne zamówienie usługi Newsletter poprzez dokonanie przez Użytkownika czynności rejestracyjnych w sposób szczegółowo wskazany w ust. 6 powyżej, wskazując nowy adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.lazaret.pl w polu „NEWSLETTER”.

9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter w szczególności poprzez:

 1. kliknięcie na link „Anulowanie subskrypcji Newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera,
 2. odznaczenie zgody „Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail korespondencji handlowej w postaci NEWSLETTERA na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego. Przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, realizowanego przed cofnięciem zgody” w Panelu Użytkownika, a następnie naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz zmiany”,
 3. przesłanie CREATIVE Mateusz Kania za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail): info@lazaret.pl oświadczenia woli o rezygnacji z usługi Newsletter.

10. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

V. SPOSOBY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Użytkownik ma możliwość zakupu Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia.

 1. bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu (zakładając dobrowolnie Konto Użytkownika lub bez jego zakładania) przechodząc przez ścieżkę zamówienia,
 2. wysyłając wiadomość e-mail pod adres: info@lazaret.pl ze wskazaniem wszystkich istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia informacji o zamawianych Towarach tj. nazw katalogowych, rozmiarów i liczby zamawianych Towarów, sposobu płatności, sposobu i miejsca dostarczenia Towarów oraz następujących danych: imię, nazwisko, adres pod który należy dostarczyć zamówione Towary, adres e-mail, numer telefonu.

2. W celu złożenia zamówienia bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu należy:

 1. skompletować zamówienie korzystając z koszyka (przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”. Użytkownik dodaje Towary do koszyka dokonując ich wyboru, zgodnie z opisem i ceną oraz – jeśli Towary są oferowane w różnych rozmiarach – wybiera rozmiar),
 2. po przejściu do widoku „Twój Koszyk” i ustaleniu ilości Towarów, kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
 3. po przejściu do widoku „Zamówienie” wpisać wymagane dane w określonych polach formularza zamówienia; wybrać sposób, metodę płatności oraz w każdym przypadku zaznaczyć wymagane, check-box’y oraz nacisnąć w przycisk „kupuję i płacę” lub inny przycisk zawierający jednoznaczne sformułowanie równoważne słowom: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, przy czym oznacza to złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

3. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania.

4. Złożenie przez Użytkownika zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia wobec Sprzedawcy.

5. Szczegółowe informacje o sposobie złożenia zamówienia dostępne są na stronie internetowej Sklepu w stopce w bloku „Obsługa Klienta”: „Składanie zamówień”.

VI. PRZEKAZANIE POTWIERDZENIA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

1. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, wyśle – na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej – wiadomość elektroniczną potwierdzającą otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy.

2. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej zostaje zawarta umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikiem jako Klientem a Sprzedawcą.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej wraz z załącznikami w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

VII. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za Towar.

  1. za pobraniem przy odbiorze Towarów – wówczas Użytkownik przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest wpłacić zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów odpowiedniemu podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, który dostarcza przesyłkę (ten sposób płatności dotyczy tylko doręczenia zamówionego Towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej),
  2. za pośrednictwem bezpiecznego serwisu do płatności internetowych PRZELEWY24, PAYNOW lub przelew bankowy – wówczas Użytkownik zobowiązany jest zapłacić z góry za zakupione Towary przed realizacją zamówienia (tzw. przedpłata). W takim przypadku Użytkownik powinien wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów w okresie do 5 dni od otrzymania od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia – w przeciwnym razie Sprzedawca jest uprawniony do uznania, że Użytkownik anulował swoje zamówienie. Ten sposób płatności dotyczy tylko doręczenia zamówionego Towaru na terenie Polski.
  3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przezSąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

2. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest:

 1. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:
  • do sklepu stacjonarnego LAARET(ul. Kościuszki 163 we Wrocławiu ) lub za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe, przewozowe lub kurierskie,
 2. na terenie innych niż Rzeczpospolita Polska państw:
  • za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe, przewozowe lub kurierskie,

3. Sprzedawca przystąpi do realizacji złożonego zamówienia niezwłocznie po wysłaniu drogą elektroniczną potwierdzenia otrzymania złożonego zamówienia oraz – w przypadku wybrania jako sposobu płatności przedpłaty – po zaksięgowaniu całej kwoty Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4. W przypadku produktów oznaczonych w momencie składania zamówienia jako DOSTĘPNE czas realizacji zamówienia obejmuje skompletowanie zamówionych Towarów do wysyłki i wynosi do 3 dni roboczych.

5. W przypadku produktów oznaczonych w momencie składania zamówienia jako NIEDOSTĘPNE czas realizacji złożonego zamówienia obejmuje okres, w którym Sprzedawca wyprodukuje brakujący Towar a następnie przygotuje do wysyłki przesyłkę kompletując wszystkie zamówione Towary. Czas realizacji zamówienia zawierającego produkty NIEDOSTĘPNE zależny jest od rodzaju wybranego produktu i jest podawany na stronie produktowej dla każdego produktu oddzielnie. Czas realizacji zamówienia składającego się z kilku Towarów wynosi tyle, ile wynosi najdłuższy termin realizacji jednej z jego składowych.

5. Czas realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji złożonego zamówienia, o czym Sprzedawca informuje Klienta mailowo na wskazany w zamówieniu adres e-mail, a kończy w momencie przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, o którym mowa w ust. 2.

6. Do czasu realizacji złożonego zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia Towaru obejmującego okres od momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe do momentu doręczenia przesyłki przez ten podmiot Klientowi.

7. Szczegółowe informacje na temat dostarczania Towarów, w tym Koszty Dostarczenia Towarów podane są na stronie internetowej Sklepu w stopce w bloku „Obsługa Klienta”: „Koszty i czas dostawy”.

8. Do każdej przesyłki zawierającej Towar dołączany jest dokument księgowy w postaci paragonu fiskalnego albo faktury VAT (przy czym faktura VAT jest dołączana wyłącznie gdy Użytkownik zażądał jej dostarczenia).

VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta, wynikających z wybranego przez niego sposobu dostarczenia towaru, innego niż oferowany przez Sklep najtańszy zwykły sposób jego dostarczenia. Kosztem dodatkowym niepodlegającym zwrotowi jest również koszt usługi pakowania ozdobnego.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne pod warunkiem dostarczenia sprzedającemy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu, którym jest wypełniony i podpisany FORMULARZ ZWROTU oraz zwrócenia produktu w stanie nienaruszonym (patrz dział IX pkt.2 oraz dział IX pkt. 4. Regulaminu). Adres do zwrotów podany został w dziale IX. pkt.5 Regulaminu.

3. Termin 14 dni liczony jest od dnia dostarczenia przesyłki pod wskazany w zamówieniu adres do dnia nadania przesyłki zwrotnej przez konsumenta.

4. Zwrot poniesionych przez Klienta kosztów następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep przesyłki ze zwracanym Towarem oraz oryginału lub kopii dowodu sprzedaży, którym jest paragon fiskalny lub faktura VAT, nie później niż 14 dni roboczych od przyjęcia zwrotu oraz kompletu dokumentów.

5. Zwrot poniesionych kosztów następuje przelewem na konto bankowe wskazane w FORMULARZU ZWROTU. Jeśli w FORMULARZU ZWROTU nie wskazano numeru konta, srodki zostaną zwrócone na konto, z którego zostało opłacone zamówienie. W przypadku zwrotów osobistych w sklepie stacjonarnym, zwrot poniesionych kosztów może zostać wypłacony gotówką.

IX. ZWROTY I WYMIANY

1. Konsumentowi przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru w terminie 30 dni. W przypadku zwrotu konsument nie ponosi kosztu będącego sumą cen zakupionych towarów. Pozostałe koszty związane z realiazacją zamówienia takie jak koszt dostawy do konsumenta, koszt odesłania towaru do sprzedawcy, koszt opakowania ozdobnego, jeśli takie zostało wybrane, obciążąja konsumenta. W przypadku wymiany konsument nie ponosi kosztu ponownej przesyłki wymienianego produktu.

2. Zwrot jest skuteczny pod warunkiem dostarczenia sprzedającemu zwracanego produktu w stanie nienaruszonym. Zwaracny produkt powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu, nie może nosić śladów użytkowania i musi mieć wszystkie oryginalne metki i zawieszki.

3. Zwrot jest skuteczny pod warunkiem odesłania wraz ze zwracanym produktem wypełnionego i podpisanego FORMULARZA ZWROTU lub FORMULARZA WYMIANY .

4. Zwrot jest skuteczny pod warunkiem dotarcia zwracanego produktu do Sprzedawcy. Zaleca się wybieranie rejestrowanych przesyłek u sprawdzonych przewoźników. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zwrotne, które nie dotarły do sklepu.

5. Zwracane towary należy odsyłać na adres:

LAZARET – Sklep i serwis rowerowy
ul. Kościuszki 163
50-438 Wrocław
tel. dla kuriera: 668 574 687

6. Termin 14 dni liczony jest od dnia dostarczenia przesyłki pod wskazany w zamówieniu adres, do dnia nadania przesyłki zwrotnej przez konsumenta.

4. Zwrot kosztów następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep przesyłki ze zwracanym Towarem oraz oryginału lub kopii dowodu sprzedaży, którym jest paragon fiskalny lub faktura VAT, nie później niż 14 dni roboczych od przyjęcia zwrotu oraz kompletu dokumentów.

5. Zwrot poniesionych kosztów następuje przelewem na konto bankowe wskazane w formularzu zwrotu. Jeśli w formularzu zwrotu nie wskazano numeru konta, środki zostaną zwrócone na konto, z którego zostało opłacone zamówienie. W przypadku zwrotów osobistych w sklepie stacjonarnym, zwrot poniesionych kosztów może zostać wypłacony gotówką.

X. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.

1. Na Sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.

2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę.

4. Celem ułatwienia Klientowi złożenia reklamacji, Sprzedawca:

 1. rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu,, formę rekompensaty, podanie nr zamówienia, podanie informacji jakie konkretnie towar jest reklamowany i z jakiego powodu,
 2. informuje Klienta o możliwości skorzystania z przykładowej procedury reklamacyjnej opisanej na stronie internetowej Sklepu w stopce w bloku „Obsługa Klienta”: „Reklamacje”.

Z powyższych zaleceń Sprzedawcy lub z opisanej na stronie internetowej Sklepu procedury zgłoszenia reklamacji Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę można składać w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres : info@lazaret.pl.

6. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta wskazanymi w tej reklamacji.

XI. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ SPRZEDAWCA

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari.

2. Do składania zamówień niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu jest Sprzedawca, to jest CREATIVE Mateusz Kania

2. Sprzedawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres info@wintertal.com, a także pocztą tradycyjną na adres CREATIVE Mateusz Kania, ul. Piesza 2/20 51-109 Wrocław (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych (IOD)”).

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:

 1. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta Użytkownika założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu określonych w Rozdziale IV Regulaminu w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – w sytuacji gdy Użytkownik taką umowę zawarł ze Sprzedawcą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 6. przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 8. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. wsparcia w uzyskaniu usług kredytowych oraz umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 10. monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 11. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Użytkowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 12. prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 13. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 14. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 15. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 16. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej Sklepu.

4. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 1. podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, dostawcy zapewniający obsługę Biura Obsługi Klienta, agencjom marketingowym, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 2. podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak: kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 3. podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Użytkownika – podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności), podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (usługi pocztowe, przewozowe lub kurierskie, firmy spedytorskie) lub przedsiębiorcom prowadzącym sklepy stacjonarne pod marką Sprzedawcy (w przypadku wyboru opcji odbioru zamówienia w konkretnym sklepie stacjonarnym), którym dane są udostępniane jako odrębnym administratorom lub z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w zależności od statusu tych podmiotów pełnionego wobec przekazanych danych osobowych)..

5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Sprzedawcę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach korzystania przez Sprzedawcę z usług podwykonawców (spośród kategorii odbiorców wskazanych w punkcie 4 wyżej). W takim wypadku Sprzedawca gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO, iiii) przekazanie danych odbywające się do podwykonawcy, który uczestniczy w programie Privacy Shield. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Sprzedawcę środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Sprzedawcę.

6. Poza przypadkami, o których mowa powyżej, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza obszar EOG tylko w takich przypadkach, w których konkretny Użytkownik dokonuje zamówienia z kraju zlokalizowanego poza EOG i oczekuje dostarczenia zamówionych towarów do tego kraju. W takim wypadku Sprzedawca przekaże dane osobowe Użytkownika poza obszar EOG wyłącznie w celu prawidłowej realizacji złożonego zamówienia, pod wskazany adres w zamówieniu, zgodnie z jego żądaniem.

7. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:

 1. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
 2. przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Użytkownik w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
 3. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 4. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
 5. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych,
 6. w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Użytkownicy) oraz przez czas realizacji umów sprzedaży lub da czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
 7. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę

8. Sprzedawca zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

10. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Sprzedawcy będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.

11. W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

12. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:

 1. Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto Użytkownika w Sklepie – w celu rejestracji i założenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta Użytkownika (a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), ale Klient nadal będzie mógł korzystać z możliwości dokonywania zamówień towarów za pośrednictwem Sklepu w opcji bez rejestracji Konta Użytkownika;
 2. Użytkowników, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży);
 3. Użytkowników, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu, numer zamówienia, numer konta bankowego. Niepodanie tych informacji uniemożliwi skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot należności,
 4. Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), numer telefonu, formę rekompensaty, numer zamówienia, podanie informacji jakie konkretnie towar reklamują i z jakiego powodu. Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
 5. Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą ze Sprzedawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail, który Użytkownik podał w trakcie rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie lub który podał podczas rejestracji w Newsletterze (gdy reklamacja dotyczy tej usługi). Niepodanie tych danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
 6. pozostałych przypadków – jest dobrowolne.

13. Sprzedawca nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Użytkowników w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom indywidualnych preferencji Użytkowników korzystających ze Sklepu.

14. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od momentu wejścia w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych jego następca prawny – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, takich jak w szczególności: rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/

2. Podmiotem uprawnionym właściwym dla Sprzedawcy w rozumieniu art. 31 ust 1 ustawy z dnia z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest (zgodnie z wykazem udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php) Inspekcja Handlowa – Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie. Adres strony internetowej podmiotu uprawnionego jest następujący: www.krakow.wiih.gov.pl

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu www.lazaret.pl w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika.

Regulamin jest także przesyłany – w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie przez Użytkownika – na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w przypadku zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu.

2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Użytkowników wynikających z przepisów prawa. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:

 1. zmiany w prawie.
 2. przyczyny organizacyjne, w szczególności:
  • zmiany z zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu Towarów, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
  • zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,
  • zmiany w zakresie sposobów płatności,
  • zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów,
  • inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.

4. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu pod adresem Sklepu www.lazaret.pl informacji o zmianie Regulaminu.

5. Użytkownik, który posiada Konto Użytkownika zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Użytkownik, który korzysta z usługi Newsletter zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie.

6. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Użytkownika nie wcześniej niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu we właściwy sposób.

7. W razie zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.